Văn bản mẫu của các hộ liền kề xác nhận đồng ý mở quán karaoke

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------- o0o ---------------- 

VĂN BẢN ĐỒNG Ý CỦA CÁC HỘ LIỀN KỀ

(Đối với cơ sở kinh doanh karaoke)

 Căn cứ điều 31 chương VIII Nghị định 103/2009/NĐCP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Chúng tôi gồm các hộ liền kề với cơ sở kinh doanh karaoke Ông (Bà):  ....................................................................................................

Địa chỉ kinh doanh: .............................................................................................……………………………………….....…………......….…...

....................................................................................................................................................................................................................................

Có ý kiến đối với cơ sở kinh doanh karaoke như sau:

Hộ liền kề thứ 1:

Ông (bà):………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………….......................................................................................................…………

Ý kiến: (Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý, lý do).

…………………………………………………….........................................................................................................……………………………

……………………………………………………............................................................................................................…………………………

……………………………………………............................................................................................................…………………………………

Hộ liền kề thứ 2:

Ông (bà):………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………….......................................................................................................…………

Ý kiến: (Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý, lý do).

…………………………………………………….........................................................................................................……………………………

……………………………………………………............................................................................................................…………………………

……………………………………………............................................................................................................…………………………………

Hộ liền kề thứ 3: (nếu có)

Ông (bà):………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………….......................................................................................................…………

Ý kiến: (Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý, lý do).

…………………………………………………….........................................................................................................……………………………

……………………………………………………............................................................................................................…………………………

……………………………………………............................................................................................................…………………………………

 

Hộ liền kề thứ 4: (nếu có)

Ông (bà):………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………….......................................................................................................…………

Ý kiến: (Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý, lý do).

…………………………………………………….........................................................................................................……………………………

……………………………………………………............................................................................................................…………………………

……………………………………………............................................................................................................…………………………………

Ngày ....... /....... / ..............                                                                                    Ngày ....... /....... / ..............

Hộ liền kề thứ 1                                                                                               Hộ liền kề thứ 2

(Ký, ghi họ tên)                                                                                                 (Ký, ghi họ tên)

 

Ngày ....... /....... / ..............                                                                                    Ngày ....... /....... / ..............

Hộ liền kề thứ 3                                                                                               Hộ liền kề thứ 4

(Ký, ghi họ tên)                                                                                                 (Ký, ghi họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG. XÃ

 

 

 

Lưu ý:

- Văn bản đồng ý của các hộ liền kề chỉ áp dụng cho hộ có tường nhà ở liền kề với tường phòng hát karaoke đất liền kề mà tường nhà ở cách tường phòng hát karaoke dưới 5m.

- Hộ liền kề có quyền đồng ý cho người kinh doanh karaoke trong trường hợp hộ liền kề đã ở từ trước, người kinh doanh xin giấy phép kinh doanh sau.

- Trường hợp người kinh doanh đã được cấp giấy phép kinh doanh trước, hộ liền kề xây dựng nhà ở sau hoặc được quyền đến ở sau khi người kinh doanh đã được cấp giấy phép kinh doanh thì hộ liền kề không có quyền có ý kiến. (theo khỏan 5 điều 30).

- văn bản đồng ý của hộ liền kề phải có xác nhận của UBND phường, xã do người kinh doanh nộp trong hồ sơ xin cấp giấy phép và có giá trị trong suốt thời hạn người kinh doanh được quyền kinh doanh quy định trong giấy phép.

- Trường hợp hộ liền kề không có văn bản đồng ý nhưng không phản đối thì được coi là không có ý kiến và phải có văn bản xác định hộ liền kề không có ý kiến. Văn bản các định hộ liền kề không có ý kiến được hiểu là hộ liền kề không sử dụng quyền quy định tại khỏan 5 điều 30.

-------------------------------------------------------------------------------------------***----------------------------------------------------------------------